ALMELO
Folkloregroep
PRIVACYVERKLARING Folkloristische Dansvereniging De Korenaer - Almelo gevestigd aan de Nijverdalsestraat 31, 7642 AA WIERDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www:korenaer.nl Secretariaat De Korenaer Nijverdalsestraat 31, 7642 AA WIERDEN. Telf. +31 (0) 546 57 69 11 Persoonsgegevens die wij verwerken: Folkloristische Dansvereniging De Korenaer verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekening- cq. IBAN-nummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@korenaer.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: De Korenaer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Organisatie en communicatie betreffende onze activiteiten Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: De Korenaer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: De Korenaer verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Korenaer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Beeldrecht: Tijdens optredens en overige aan onze vereniging gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van De Korenaer, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website De Korenaer en/of de Federatie van Folkloristische Verenigingen in Nederland (FFGN) verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via bestuur@korenaer.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: De Korenaer gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Korenaer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@korenaer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Korenaer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: De Korenaer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@korenaer.nl. d Websites van derden: Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De Korenaer aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid. Wijzigingen privacy verklaring: De Korenaer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in deze privacyverklaring, neem dan contact op met bestuur@korenaer.nl Copyright © korenaer.nl Almelo, augustus 2018
Laatste update: 17 mei 2024
OEFENAVONDEN (m.z. is met zingen) 30/5; 13/6; 27/6 vakantie do. 11 juli m.z. do. 08 aug. m.z. do. 22 aug. do. 05 sep. m.z. do. 19 sep. ***************************** OPTREDENS: 6 nov. Kronnenzommer ***************************** KNIEPERKESTOCHT zo. 11 aug. 24 After party zo. 5 jan. 2025